Ataskaita apie jaunų žmonių su negalia dalyvavimą demokratiniame gyvenime

yrimo ataskaita atskleidžia iššūkius ir sprendimus skatinant įtraukiąją demokratiją

Aktualus jaunų žmonių su negalia dalyvavimo demokratiniame gyvenime klausimas atsidūrė naujoje tyrimo ataskaitoje. Ataskaita, kurią parengė organizacijų, įskaitant KMOP, Fundación Manos Tendidas, Aproximar, Kūrybinės ateities idėjos ir ALDA, konsorciumas, yra europinio projekto „EXTRA-C (Nepaprasti piliečiai)“ dalis. Ši iniciatyva, skirta skatinti jaunų žmonių, turinčių intelekto ir fizinę negalią, demokratinį dalyvavimą, atskleidė svarbių įžvalgų apie dabartinę situaciją ir ateitį.

Išsamioje tyrimo ataskaitoje gilinamasi į teisinius, praktinius ir visuomeninius intelekto ir fizinės negalios turinčių jaunuolių demokratinių teisių aspektus. Tyrimas buvo atliktas taikant įvairiapusį požiūrį, įskaitant teisinę analizę, atviras diskusijas, kuriose dalyvavo neįgalieji, socialiniai darbuotojai, NVO atstovai ir šeimos nariai, ir esamų iniciatyvų, skatinančių aktyvų šios demografinės grupės pilietiškumą, demonstravimą.

Viena iš svarbiausių analizės išvadų buvo skirtumai tarp teorinių demokratinių teisių ir jų praktinio taikymo šalyse partnerėse. Pažymėtina, kad su rinkimais susijusi informacija dažnai buvo neprieinama asmenims, turintiems skirtingą negalią, o vyriausybės priemonės neužtikrino jų demokratinių teisių.

Atviros diskusijos, surengtos Graikijoje, Lietuvoje, Ispanijoje, Prancūzijoje ir Portugalijoje, išryškino daugybę iššūkių, su kuriais susiduria neįgalieji, naudodamiesi savo demokratinėmis teisėmis. Ribotos fizinės prieigos prie balsavimo apylinkių, netolygus politinis, kultūrinis ir ekonominis kapitalas bei nepakankama informacijos sklaida buvo įvardytos kaip pagrindinės kliūtys. Be to, tinkamų paramos sistemų trūkumas ir šeimų įtaka sukėlė papildomų kliūčių demokratiniam įsitraukimui.

Tyrimo ataskaitoje pabrėžiama, kad sudėtingi iššūkiai, su kuriais susiduria neįgalūs asmenys, reikalauja tikslingų sprendimų. Ji ragina organizuoti didesnes informuotumo didinimo kampanijas, pritaikyti renginius ir gerinti informacijos sklaidą, kad neįgalieji būtų įgalinti. Siekiant sustiprinti įtrauktį, siūloma įvairinti balsavimo metodus ir atstovavimą per neįgalius politinius atstovus. Svarbu tai, kad nuolatinis nacionalinių teisės aktų pritaikymas yra esminis pažangos veiksnys.

Neįgaliųjų organizacijos buvo įvardintos kaip svarbiausios veikėjos, ginant neįgalių asmenų demokratines teises. Šios organizacijos užpildo atotrūkį tarp neįgalių asmenų, pilietinės visuomenės ir valdžios institucijų, sustiprindamos neįgaliųjų bendruomenės balsus ir skatindamos aktyvų įsitraukimą.

Tyrimo ataskaita yra svarbus žingsnis į priekį, skatinant demokratinį jaunų žmonių su negalia įsitraukimą. Tai ne tik suteikia neįgaliems asmenims galimybę išsakyti savo nuomonę, bet ir suteikia suinteresuotosioms šalims ir sprendimus priimantiems asmenims svarbios informacijos, kuri gali formuoti būsimas strategijas ir politiką vietos, nacionaliniu ir Europos lygmenimis.

Pilną ataskaitos tekstą rasite Čia.

Apie prjektą

EXTRA-C yra ES finansuojamas projektas, skirtas jaunimui, turinčiam intelekto, psichosocialinių ir vystymosi sutrikimų, suteikti galimybę aktyviai dalyvauti demokratiniame šalies gyvenime. Didinant informuotumą ir įtraukiančią veiklą, EXTRA-C siekia paversti vietinę, regioninę, nacionalinę ir ES aplinką dinamiškomis ir įvairiomis bendruomenėmis, kuriose vertinamas kiekvieno asmens balsas.

Norėdami gauti daugiau informacijos apie projektą, apsilankykite: https://www.extra-c-project.eu/

Share:

More Posts

Send Us A Message