Τα δημοκρατικά δικαιώματα και η συμμετοχή των νέων με αναπηρία στο επίκεντρο Έκθεσης Μελέτης

Η έκθεση μελέτης αποκαλύπτει προκλήσεις και λύσεις για την προώθηση της περιεκτικής δημοκρατίας

Το επιτακτικό ζήτημα των δημοκρατικών δικαιωμάτων και της συμμετοχής των νέων με αναπηρία βρίσκεται στο επίκεντρο μιας νέας Έκθεσης Μελέτης. Η έκθεση, η οποία διεξήχθη από μια κοινοπραξία οργανώσεων, μεταξύ των οποίων οι ΚΜΟΠ (Ελλάδα), Fundación Manos Tendidas (Ισπανία), Aproximar (Πορτογαλία), Kūrybinės ateities idėjos (Λιθουανία) και ALDA (Γαλλία), αποτελεί μέρος του ευρωπαϊκού προγράμματος “Extraordinary Citizens“. Η πρωτοβουλία αυτή εστιάζει στην ενίσχυση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων με νοητική και σωματική αναπηρία και αναδεικνύει σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το σημερινό τοπίο και τις μελλοντικές προοπτικές.

Η περιεκτική Έκθεση Μελέτης αναλύει τις νομικές, πρακτικές και κοινωνικές διαστάσεις των δημοκρατικών δικαιωμάτων των νέων με νοητική και σωματική αναπηρία. Πραγματοποιήθηκε μέσω μιας πολύπλευρης προσέγγισης, η οποία περιλαμβάνει νομική ανάλυση, ανοικτές συζητήσεις με τη συμμετοχή ατόμων με αναπηρία, κοινωνικών λειτουργών, εκπροσώπων ΜΚΟ και μελών της οικογένειας, καθώς και μια παρουσίαση των υφιστάμενων πρωτοβουλιών που προωθούν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών σε αυτή τη δημογραφική ομάδα.

Ένα από τα σημαντικότερα ευρήματα της ανάλυσης ήταν η ανισότητα μεταξύ των θεωρητικών δημοκρατικών δικαιωμάτων και της πρακτικής εφαρμογής τους σε όλες τις χώρες εταίρους. Συγκεκριμένα, οι πληροφορίες που σχετίζονται με τις εκλογές ήταν συχνά μη προσβάσιμες για τα άτομα με διάφορες αναπηρίες και τα κυβερνητικά μέτρα υπολείπονταν στη διασφάλιση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων.

Οι ανοιχτές συζητήσεις, που πραγματοποιήθηκαν στην Ελλάδα, τη Λιθουανία, την Ισπανία, τη Γαλλία και την Πορτογαλία, ανέδειξαν τις πολυάριθμες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία κατά την άσκηση των δημοκρατικών τους δικαιωμάτων. Η περιορισμένη φυσική πρόσβαση σε εκλογικά τμήματα, το άνισο πολιτικό, πολιτιστικό και οικονομικό κεφάλαιο και η ανεπαρκής διάδοση πληροφοριών αναγνωρίστηκαν ως βασικά εμπόδια. Επιπλέον, η έλλειψη κατάλληλων συστημάτων υποστήριξης και η επιρροή των οικογενειών αποτέλεσαν πρόσθετα εμπόδια στη δημοκρατική συμμετοχή.

Η έκθεση μελέτης τονίζει ότι οι σύνθετες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα άτομα με αναπηρία απαιτούν στοχευμένες λύσεις. Ζητά εκστρατείες μεγαλύτερης ευαισθητοποίησης, προσαρμοσμένες εκδηλώσεις και βελτιωμένη διάδοση πληροφοριών για την ενδυνάμωση των ατόμων με αναπηρία. Προτείνεται η διαφοροποίηση των μεθόδων ψηφοφορίας και η εκπροσώπηση μέσω πολιτικών εκπροσώπων των ατόμων με αναπηρία για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας. Σημαντικό είναι ότι η συνεχής προσαρμογή της εθνικής νομοθεσίας υπογραμμίζεται ως καθοριστική για την πρόοδο.

Οι οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία αναγνωρίστηκαν ως κρίσιμοι παράγοντες για την προάσπιση των δημοκρατικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία. Οι οργανώσεις αυτές γεφυρώνουν το χάσμα μεταξύ των ατόμων με αναπηρία, της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών, ενισχύοντας τις φωνές της κοινότητας των ατόμων με αναπηρία και προωθώντας την ενεργό συμμετοχή.

Η Έκθεση Μελέτης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα προόδου για την προώθηση της δημοκρατικής συμμετοχής των νέων ατόμων με αναπηρία. Όχι μόνο δίνει τη δυνατότητα στα άτομα με αναπηρία να εκφράσουν τις απόψεις τους, αλλά εξοπλίζει επίσης τους ενδιαφερόμενους φορείς και τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων με κρίσιμες πληροφορίες για τη διαμόρφωση μελλοντικών στρατηγικών και πολιτικών σε τοπικό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Διαβάστε την πλήρη Έκθεση Μελέτης εδώ.

Σχετικά με το έργο

Το EXTRA-C είναι ένα χρηματοδοτούμενο από την ΕΕ έργο που εστιάζει στην ενδυνάμωση των νέων με νοητική, ψυχοκοινωνική και αναπτυξιακή αναπηρία ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη δημοκρατία. Μέσω της ευαισθητοποίησης και της συμμετοχής χωρίς αποκλεισμούς, το EXTRA-C επιδιώκει να μετατρέψει το τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο σε δυναμικές και ποικιλόμορφες κοινότητες όπου η φωνή κάθε ατόμου μετράει.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τη διεύθυνση:: https://www.extra-c-project.eu/

Για ερωτήσεις και περαιτέρω πληροφορίες, επικοινωνήστε με το ΚΜΟΠ στο extra-c-project@kmop.org.

Share:

More Posts

Newsletter 2

Μετά από σχεδόν ένα χρόνο από την έναρξη του έργου “Extraordinary Citizens” Project (Αριθμός Έργου: 1018925), υπάρχουν πολλά ενδιαφέροντα νέα για εσάς!

Newsletter 1

Το χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα “Extraordinary Citizens” (Αριθμός έργου: 10108925) ξεκίνησε τον περασμένο Ιανουάριο και αποσκοπεί στην ενθάρρυνση και διευκόλυνση της χωρίς αποκλεισμούς

Send Us A Message