Αποτελέσματα

Έρευνα για τα δημοκρατικά δικαιώματα

Έρευνα σχετικά με το νομοθετικό πλαίσιο για τα δικαιώματα των νέων με νοητική αναπηρία, την πρόσβασή τους σε δημοκρατικές διαδικασίες, το δικαίωμα ψήφου, την εκπροσώπηση σε δημόσια φόρουμ κ.λπ., σε εθνικό και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Μελέτη σχετικά με την κατάσταση των νέων με νοητική αναπηρία όσον αφορά στα δημοκρατικά τους δικαιώματα και τον ενεργό τους ρόλο στην κοινωνία

Η μελέτη συγκεντρώνει πληροφορίες σχετικά με τα δημοκρατικά δικαιώματα των νέων με νοητικές, ψυχοκοινωνικές, ή αναπτυξιακές αναπηρίες, τα συμπεράσματα που προέκυψαν από τις ομάδες εστιασμένης συζήτησης και τη διερεύνηση των καλών πρακτικών.

Διαβάστε τη Μελέτη εδώ!

Συλλογή Καλών Πρακτικών και Συστάσεις Πολιτικής

Η συλλογή καλών πρακτικών έχει στόχο να εμπνεύσει και άλλους νέους με νοητική αναπηρία ή οργανώσεις που εργάζονται με αυτούς, ώστε να υλοποιήσουν παρόμοιες δραστηριότητες, οι οποίες προάγουν την ενεργό συμμετοχή των νέων με νοητική αναπηρία σε δράσεις της κοινωνίας των πολιτών.

Εγχειρίδιο καλών πρακτικών

Η συλλογή καλών πρακτικών περιλαμβάνει τρεις καλές πρακτικές ανά χώρα, σχετικά με την προώθηση της ενεργού συμμετοχής στην κοινωνία των πολιτών και των δημοκρατικών δικαιωμάτων των νέων με νοητική αναπηρία.

Πρόγραμμα κατάρτισης για νέους με νοητική αναπηρία και τους φροντιστές τους

Το πρόγραμμα κατάρτισης προσφέρει τα απαραίτητα εργαλεία σε εκπαιδευτές και φροντιστές ατόμων με νοητική αναπηρία, ώστε να μπορέσουν να προσεγγίσουν το θέμα με τους νέους με τους οποίους εργάζονται. Οι νέοι που συμμετέχουν στο έργο θα συμμετάσχουν σε μια δράση επιμόρφωσης στη χώρα τους, η οποία θα τους προσφέρει δεξιότητες απαραίτητες για να συμμετέχουν σε ασφάλεια στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για τη νεολαία.

Τελική έκθεση

Η τελική έκθεση του έργου συγκεντρώνει όλα τα αποτελέσματα των δράσεων και τα συμπεράσματά μας από την έρευνα και την εμπειρία μας.